Schließen

资料数据

2019 年索铌格销售总数据:

CHF 207.8 Million 


关键数据对比

 

 


2019年区域销售额

 

 


员工人数 (相比 2018年增长 9.5%)

 


Metall Zug 集团

索铌格集团是 Metall Zug 集团的全资子公司。